Quy định và điều lệ

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

The Tags 4 You duy trì website http://www.thetags4u.com/ này như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng của The Tags 4 You. The Tags 4 You mời người sử dụng đến website này với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận và không có quyền bán lại, phân phối lại hoặc tạo các sản phẩm có nguồn gốc từ The Tags 4 You, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện chỉ ra dưới đây. Việc sử dụng thông tin trên The Tags 4 You phải được hình thành từ sự đồng ý trên cơ sở của bản thỏa thuận với các điều khoản và điều kiện sau:

1 – Các liên kết đến các web site khác
The Tags 4 You chứa các liên kết đến các website khác. Các website được liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của The Tags 4 You và The Tags 4 You không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website nào được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào trong một website được liên kết. The Tags 4 You cung cấp các liên kết này với mục đích thuận tiện, và sự bao gồm một liên kết không ngầm định sự xác thực của website được liên kết bởi The Tags 4 You.

2 – Luật áp dụng
Thỏa thuận này được hiểu và thực thi theo luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

3 – Tổng quan
The Tags 4 You bảo lưu quyền của mình có thể thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt The Tags 4 You hoặc bất kỳ thông tin nào trong mọi khía cạnh. The Tags 4 You không có giao ước phải quan tâm đến nhu cầu của bất kỳ người sử dụng nào về mối liên hệ đó.

The Tags 4 You bảo lưu quyền từ chối bất kỳ truy cập nào của người sử dụng đến The Tags 4 You hoặc bất kỳ phần nào mà không cần báo trước. Không có bất kỳ sự khước từ nào của The Tags 4 You đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này cần ràng buộc ngoại trừ được nêu trong văn bản và được ký bởi đại diện ủy quyền của The Tags 4 You.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

1 – CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN The Tags 4 You ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG TƯƠNG ĐỐI MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ NÓI RÕ HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN CÁC ĐẢM BÁO VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ THÍCH HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH RIÊNG, VÀ SỰ KHÔNG XÂM PHẠM. The Tags 4 You không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên The Tags 4 You. Định kỳ The Tags 4 You sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên The Tags 4 You này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, The Tags 4 You sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ The Tags 4 You, cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. Việc sử dụng thông tin tại The Tags 4 You là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sự sơ xuất, The Tags 4 You hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu, thậm chí nếu The Tags 4 You đã được cảnh báo về khả năng của những thiệt hại như vậy.

2 – Người sử dụng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng The Tags 4 You không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của bất kỳ Người sử dụng nào. The Tags 4 You có thể có các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu của nhiều nguồn thông tin và nội dung khác nhau. The Tags 4 You không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng nào tại The Tags 4 You hoặc thực thể khác. Việc dựa vào các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin khác CẦN DỰA TRÊN SỰ RỦI RO CỦA CHÍNH NGƯỜI SỬ DỤNG. The Tags 4 You hoặc các đại diện của mình hoặc các đại lý, các nhân viên sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.

3 – Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên The Tags 4 You, Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu, các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin từ The Tags 4 You của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành sự vi phạm của Người sử dụng về những điều khoản và điều kiện này đối với The Tags 4 You và các đại diện của The Tags 4 You. Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên The Tags 4 You hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên The Tags 4 You thì phương thức duy nhất Người sử dụng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên The Tags 4 You.